ISO 10006 (رضایت مشتری- راهنمایی برای مدیریت کیفیت پروژه ها)

استاندارد ISO-10006 با عنوان «راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها» اولین بار در سال ۱۹۹۷ منتشر گردید. ویرایش دوم این استاندارد در سال ۲۰۰۳ منتشر شده است که توسط دو تن از کارشناسان ذی صلاح و علاقمند به فارسی ترجمه و با حمایت شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور منتشر و در دسترس علاقمندان قرار گرفت. استقبال اهالی مدیریت پروژه از یک طرف و رسالت فصلنامه مدیریت پروژه از طرف دیگر باعث شد تا چاپ دوم این کتاب در دستور کار قرار گیرد و از آنجائیکه استاندارد ISO-10007 با عنوان «راهنمایی هایی برای مدیریت پیکره بندی» یکی دیگر از استانداردهای سازمان ISO میباشد که در حوزه پروژهها کاربرد دارد، ترجمه این استاندارد نیز به کتاب افزوده شد.

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ یکی از مفیدترین و معتبرترین مراجع جهانی در مبحث مدیریت کیفیت در پروژهها میباشد که آشنایی تمامی کارشناسان و دستاندرکاران پروژهها با مفاهیم آن ضروری است. این استاندارد با رویکردی فرآیندی و سیستمی، چهارچوب ساختار یافتهای برای مدیریت و کنترل کیفیت در پروژهها ارائه مینماید که هدف آن اطمینان از درک و برآوردهشدن اهداف تعیین شده در پروژه برای تمامی طرفهای ذینفع میباشد. این استاندارد با دیدگاهی استراتژیک، لزوم رابطه سود بخش متقابل بین طرفهای ذینفع در پروژه به منظور افزایش توانمندیها در ایجاد ارزش را بر مبنای تعادل منطقی در توزیع ریسکهای پروژه مورد بحث قرارداده و با در نظر گرفتن خط مشی کیفیت سازمان مالک پروژه، راهنمایی های لازم برای استقرار مدیریت کیفیت در فرایندهای پروژه را ارائه مینماید.

 استاندارد ISO-10007 با تشریح سیستم مدیریت پیکرهبندی محصول قصد دارد تا به سازمانها در ارتقاء کیفیت محصولاتشان کمک کند. این استاندارد هم در حوزة پروژه و هم در حوزه عملیات کاربرد دارد. با توجه به ضرورت استقرار و ارتقاء نظام مدیریت کیفیت در پروژهها و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی، فصلنامه مدیریت پروژه ترجمه این دو استاندارد را منتشر کرده است و بر این باور است که توجه به مفاهیم و رویکردهای این استانداردها، در تدوین نظام فنی و اجرایی کشور امری ضروری است.