ایزو ۱۰۰۱۲ (راهنمایی برای مدیریت فرآیند های اندازه گیری سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها)

ایزو ۱۰۰۱۲ (راهنمایی برای مدیریت فرآیند های اندازه گیری سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها)

این استاندارد شامل الزامات و همچنین راهنمایی هایی برای اجرای سیستم های مدیریت اندازه گیری است و می تواند برای بهبود فعالیت های اندازه گیری و کیفیت محصولات به کار گرفته شود. توصیه می شود مدیریت کلیه فعالیت های مرتبط با موضوع اندازه گیری در سازمان، به صورت فرآیندی مشخص و مدون طرح ریزی گردد. هدف اساسی و عمده این فرآیند می تواند پشتیبانی از کیفیت محصولات تولید شده توسط شرکت در نظر گرفته شود.

سازمان ها مسئولیت دارند که سطح کنترل های لازم را تعیین کرده و الزامات سیستم مدیریت اندازه گیری را که باید به صورت بخشی از کل سیستم مدیریت آن ها به کار رود را مشخص کنند.

یک سیستم اثربخش مدیریت اندازه گیری، اطمینان می دهد که تجهیزات اندازه گیری و شیوه ها و روش های اندازه گیری برای استفاده مورد نظر خود، مناسب اند و این در تحقق اهداف کیفیت محصول و مدیریت کردن ریسک ناشی از اندازه گیری های نادرست، حائز اهمیت است. تجهیزات اندازه گیری و فرآیندهای اندازه گیری می توانند با تولید نتایج نادرست، بر کیفیت محصولات یک سازمان تأثیر نامطلوب داشته باشند. هدف سیستم مدیریت اندازه گیری، مدیریت کردن این مخاطرات و ریسک ها می باشد.

مراجعه به این استاندارد ممکن است:

از سوی مشتریانی باشد که به محصولات مشخصی نیاز دارند.

از سوی تأمین کنندگانی باشد که محصولات مشخصی را عرضه می کنند.

از سوی سازمان های قانونی یا قانون گذار باشد.

برای ارزیابی و ممیزی سیستم های مدیریت اندازه گیری باشد.

برخی از اهداف کیفی مهم که با اجرای این استاندارد در پی آن ها هستیم، شامل موارد زیر می باشد:

اندازه گیری های نادرست، موجب نشود هیچ محصول نامنطبق و معیوبی به عنوان محصول سالم پذیرفته شود.

وقوع خطا در اندازه گیری، باعث نشود که محصولات سالم و منطبق، به اشتباه، مردود شده و به عنوان محصولات معیوب، تشخیص داده شوند.

هیچ فرآیند اندازه گیری ای بیش از یک روز بدون شناسایی، خارج از کنترل نماند یعنی اگر یکی از فرآیندهای اندازه گیری از کنترل خارج گردید و خروجی های آن اندازه های نادرست بود بیش از یک روز طول نکشد که کارکنان مرتبط، متوجه این وضعیت بشوند.

سابقه ای از هیچ گونه تأیید اندازه شناختی غیرمجاز وجود نداشته باشد.

قسمت ها و بندهای اصلی استاندارد ایزو ۱۰۰۱۲

هدف و دامنه کاربرد

مراجع الزامی

اصطلاحات و تعاریف

الزامات کلی

مسئولیت مدیریت

مدیریت منابع

تأیید اندازه شناختی و تحقق فرآیندهای اندازه گیری

تحلیل و بهبود سیستم مدیریت اندازه گیری

لازم به یادآوری است این استاندارد نمی تواند به عنوان جایگزین استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ در نظر گرفته شود.