ISO/TR 10013 (راهنمایی برای مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت راهنمایی برای ایجاد ونگهداری مستندات)

هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد راهنماییهایی براي تهیه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنیاز براي ایجاد اطمینان از سیستم

مدیریت کیفیت اثربخش که متناسب با نیازهاي خاص سازمان نیز باشد، ارائه میدهد. استفاده از این

راهنماییها به ایجاد یک سیستم مدون همان گونه که در استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مورد کاربرد الزام

شده است، کمک مینماید.

راهنماییهاي ارائه شده در این استاندارد, علاوه بر سیستم مدیریت کیفیت بر طبق استانداردهاي خانوادة ایران-

ایزو 9000 میتواند براي مدون کردن سایر سیستمهاي مدیریت از قبیل سیستمهاي مدیریت زیست محیطی

و سیستمهاي مدیریت ایمنی نیز به کار رود.

یادآوري- هنگامی که یک روش اجرایـی مدون شده باشد، غالباً از اصطلاح ”روش اجرایی مکتوب

“ یا ”روش اجرایی مدون استفاده میشود.

مراجع الزامی

استاندارد زیر شامل مقرراتی است که از طریق ارجاع به آن در متن حاضر، جزیی از این استاندارد به شمار

می آید. در مورد مدارکی که با ذکر تاریخ انتشار ارجاع شده باشد، اصلاحات یا تجدید نظرهاي بعدي آن شامل

این متن نمی شود. معذالک به طرفهاي موافقت نامه هایی که بر اساس این مدرك تنظیم شده باشند توصیه

میشود امکان کاربرد چاپهاي جدید این مدارك را بررسی کنند. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار

به آنها ارجاع شده است همواره آخرین چاپ از هر مدرك ارجاع شده معتبر میباشد. آخرین اطلاعات لازم در

این زمینه را می توان از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به دست آورد.