تحقق منافع مالی و اقتصادی با استاندارد ISO 10014

سازمانها به دلایل مختلف از قبیل کسب وجهه ، استفاده از مزایای دریافت گواهینامه ، حرکت در مسیر رشد و کیفیت ، الزام مشتریان و .... می توانند به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بپردازند. کسب موفقیت سازمان از اهداف کلیه مدیران ارشد سازمانها می باشد. تحقق منافع مالی و اقتصادی در راستای استقرار استاندارد ISO 9001 می تواند منابع لازم را در جهت استقرار سیستم های مدیریتی و همچنین کلیه ذینفعان سازمان تامین نماید. سیستم های مدیریت تنها در مواردی که به صورت اثربخش پیاده سازی شده باشد می تواند منافع مالی مناسبی را برای سازمان ایجاد نماید و در غیر این صورت نباید از یک سیستم مدیریت که تنها به صورت غیر اثر بخش پیاده سازی شده و یا اصطلاحا به صورت غیر واقعی ( صدور گواهینامه بدون ممیزی / عدم استفاده از مشاوران با تجربه / عدم برگزاری آموزش های اثربخش )    می باشد توقع داشت که حتی هزینه های ثبت و صدور گواهینامه را هم به سازمان بازگرداند.

سازمان بین المللی استاندارد در همین راستا استاندارد ISO 10014 را به عنوان راهنما و در جهت همسو با استاندارد ISO 9004 را برای استفاده در سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001 ارائه نموده است. استاندارد ISO 10014 راهنمایی را در خصوص تحقق منافع مالی و اقتصادی ارائه می نماید.

این استاندارد در حال حاضر توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با نام ISIRI 11888 ارائه شده است. در صورت تمایل به دریافت این استادارد می توانید به سایت موسسه استاندارد مراجعه فرمائید. در این استاندارد چک لیست های ارزیابی سطح بلوغ سازمان ارائه شده است. با تکمیل چک لیست های مقدماتی می توانید به سطح اولیه بلوغ سیستم مدیریت کیفیت سازمان خود دست پیدا کنید. توصیه می شود برای تکمیل چک لیست های تکمیلی از حضور مشاوران با تجربه استفاده نمائید.