ISO 10015 (مدیریت کیفیت- خط مشی هایی برای آموزش)

برای بقا در عرصه رقابت، سازمان ها باید بطور پیوسته به ارتقا صلاحیت منابع انسانی خود بپردازند. با این حال اکثر مدیران از میزان مزایای آموزش و سود دهی آن آگاهی ندارند.استاندارد بین المللی ایزو ۱۰۰۱۵ مدیریت کیفیت – خط مشی هایی برای آموزش مانند یک جواهر کشف نشده در خانواده استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ است. این استاندارد ارائه کننده خط مشی هایی برای سازمان ها و مدیران آنها است و در مسئله آموزش به آنها یاری می رساند.

ویژگی ایزو ۱۰۰۱۵

یک استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ دارای دو ویژگی مهم و حساس است :

ایزو ۱۰۰۱۵ سرمایه گذاری انجام شده در بخش آموزش را با عملکرد سازمانی ارتباط می دهد.

 ایزو ۱۰۰۱۵ روند آموزش را برپایه قواعد یادگیری علمی و سازمانی الزامی می دارد.

 استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ روند آموزش را به چهار مرحله تقسیم می کند:

تعریف و تشریح نیازهای آموزشی

طراحی و برنامه ریزی روند آموزش

ارائه آموزش

ارزیابی نتایج و خروجی آموزش