ایزو ۱۹۰۱۱ راهنمایی برای ممیزی سیستم های مدیریت

در هر سازمانی که سیستم های مدیریت خصوصا سیستم های مدیریت کیفیت همچون ایزو ۹۰۰۱ – ISO 9001 ، ایزو تی اس – ISO TS 16949 و . . . پیاده سازی و مستقر گردیده است، طراحی و اجرای فرآیند ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت جهت پایش، اندازه گیری و اطمینان از اثربخشی سیستم های مدیریت از جمله مهم ترین چالش ها محسوب می گردد.

برای این منظور باید استانداردی تدوین می شد که طراحی و تأمین زیرساخت ها، سخت افزارها و نرم افزارهای موردنیاز و همچنین نیروی انسانی دارای صلاحیت جهت انجام فرآیند ممیزی را به خوبی تعریف و ارائه کرده باشد. استاندارد بین المللی ایزو ۱۹۰۱۱ چنین استانداردی است.

مدیران تضمین کیفیت سازمان ها، مدیران واحدهای مرتبط که ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت هستند (ممیزی اول شخص)، مدیران و کارشناسانی که شرکت های تأمین کننده سازمان اصلی را ممیزی می کنند (ممیزی دوم شخص) ، ممیزان حرفه ای و رسمی که شرکت ها را برای مقاصد صدور گواهینامه مورد ممیزی قرار می دهند (ممیزی سوم شخص) و همچنین مشاوران سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ، مخاطبان این استاندارد می باشند و مطالعه، درک و به کارگیری مفاهیم و رهنمودهای استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱ برای آن ها بسیار مفید می باشد.