Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
استاندارد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

استاندارد کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

ایزو ۲۹۰۰۱ (ISO29001)

 

برخی خصوصیات این استاندارد:

  ایزو18796

صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی - پوشش داخلی و پوشش ظروف فرآیند فولاد کربنی - الزامات فنی ISO 18796-1:2018

این سند  (مورد استفاده در صنعت نفت و گاز)حداقل الزامات فنی آماده سازی سطح ، مواد ، کاربرد ، بازرسی و آزمایش سیستم های پوشش داخلی و آستر را در نظر گرفته است که در سطوح داخلی مخازن فرآیندی اعمال می شود که تحت تغییرات فشار / دما هستند.

 

ایزو۲۰۸۱۵(ISO 20815: 2018)

صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی - مدیریت اطمینان و اطمینان تولید

این سند مفهوم اطمینان تولید را در سیستم ها و عملیات مرتبط با حفاری اکتشافی ، بهره برداری ، فرآوری و حمل و نقل منابع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی توصیف می کند. این سند شامل فعالیت های بالادستی (شامل زیر دریا) ، میانی و پایین دستی ، پتروشیمی و فعالیت های مرتبط با آن است. این موضوع بر اطمینان از تولید نفت و گاز ، فرآوری و فعالیتهای مرتبط با آن متمرکز است و تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و نگهداری اجزا را پوشش می دهدکه شامل انواع دسته های تجاری و سیستم ها / تجهیزات مرتبط در زنجیره ارزش نفت و گاز است. تضمین تولید علاوه بر تولید هیدروکربن ، فعالیتهای مرتبط مانند حفاری ، نصب خط لوله و مداخله در زیر دریا را نیز مورد توجه قرار می دهد.

این سند فرایندها و فعالیتها ، الزامات و دستورالعملهای مدیریت سیستماتیک ، برنامه ریزی موثر ، اجرا و استفاده از فناوری اطمینان و قابلیت اطمینان تولید را ارائه می دهد. این هدف برای دستیابی به راه حل های مقرون به صرفه در طول چرخه عمر یک پروژه توسعه دارایی است که حول محور عناصر اصلی زیر تشکیل شده است:

- مدیریت تضمین تولید برای اقتصاد مطلوب تاسیسات از طریق تمام مراحل چرخه زندگی ، در حالی که محدودیت های ناشی از بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و کیفیت را نیز در نظر گرفته است.

- برنامه ریزی ، اجرا و اجرای فن آوری قابلیت اطمینان ؛

- استفاده از داده های قابلیت اطمینان و نگهداری ؛

- توسعه فناوری ، طراحی و بهبود عملیاتی مبتنی بر قابلیت اطمینان.

سری IEC 60300-3 به طور کلی قابلیت اطمینان و عملکرد تعمیر و نگهداری تجهیزات را عنوان می کند.

این سند 12 فرآیند را تعیین می کند ، که هفت فرآیند به عنوان فرآیندهای اصلی اطمینان تولید تعریف شده و در این سند به آنها پرداخته شده است. پنج فرآیند باقیمانده به عنوان فرایندهای متقابل نشان داده می شوند و خارج از محدوده این سند هستند. تعامل فرآیندهای اصلی تضمین تولید با این فرایندهای متقابل ، با این حال ، در محدوده این سند است زیرا برای اطمینان از تحقق الزامات اطمینان تولید ، جریان اطلاعات از این فرایندهای اخیر و از آنها لازم است.

تنها شرط لازم این سند ایجاد و اجرای برنامه تضمین تولید (PAP) است. انعکاس PAP در مدیریت کلی پروژه در پروژه ای که برای آن اعمال می شود مهم است.

این سند توصیه می کند که فرآیندها و فعالیتهای ذکر شده فقط درصورتی که بتوان آنها را به عنوان ارزش افزوده در نظر گرفت ، شروع شوند.