Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
Tick IT (سیستم مدیریت کیفیت درتولید و توسعه نرم افزار)

با توجه به رشد گسترده سازمانهای مرتبط با صنعت نرم‌‌افزار در جهان و به تبع آن در کشور، توجه به موضوع کیفیت نرم‌‌افزار و سیستمهای مدیریت کیفیت نرم‌‌افزار از اهمیت بسزائی برخوردار است. بحث چرخه تکامل نرم‌افزار و مسائل مطرح در آن، از رویکردهای گوناگون تحلیل و طراحی گرفته تا مدلها و استانداردهای مختلف مرتبط با پیاده­سازی، موضوعات مربوط به آزمون نرم‌‌افزار، پشتیبانی و ارتقاء آن و در کنار تمامی موارد ذکر شده، مسائل موجود در مدیریت پروژه های نرم‌‌افزاری و نیز جهت گیریهای متفاوت موجود درباره بهبود و ارتقای توانمندی فرآیندهای نرم‌‌افزاری، همه و همه از جمله عناوینی به شمار می­روند که هر یک به نوبه خود دارای طیف وسیعی از استانداردها، مدلها، راهنماها و الگوهای کاربردی هستند. تعدد مدلهای پیاده سازی نرم‌‌افزار، مدلهای تحلیل نرم‌‌افزار و الگوهای آزمون نرم‌‌افزار، به خوبی بیانگر گستردگی طیف مذکور هستند.

اما موضوعی که چه در نظر سازمانهای توسعه دهنده نرم‌‌افزار و چه در نظر مشتریان آنها (کاربران سیستمهای نرم‌‌افزاری) حائز اهمیت است، بهره گیری بهینه از چنان طیف گسترده ای، در راستای برخورداری از محصول نرم‌‌افزاری کیفی است. به منظور تحقق چنین هدفی، وجود یک چارچوب کاری کیفی ضرورت دارد؛ سیستم مدیریت کیفیت نرم‌‌افزار؛ و TickIT راهنمایی است در جهت دستیابی به سیستم مدیریت کیفیت نرم‌‌افزار.

استاندارد TickIT ضمن تفسیر نیازمندیهای سری استانداردهای ISO 9000 برای صنعت نرم‌‌افزار، از سایر استانداردهای بین المللی موجود در صنعت نرم‌‌افزار و نیز الگوها و مدلهای معتبر موجود در آن زمینه، جهت شناسایی و استقرار ابعاد مختلف سیستم مدیریت کیفیت نرم‌‌افزار، بهره می برد.