Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
استاندارد های عمومی در سیستم های مدیریـتی

 ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی متشکل از سازمان های ملی استاندارد است.  ایزو یک سازمان غیردولتی است که متشکل از سازمان های استاندارد از بیش از 160 کشور است و هر سازمان ملی نماینده یک کشور است به عنوان مثال، موسسه استاندارد ملی آمریکا نماینده ایالات متحده است.

اعضای  )ISOسازمان بین المللی استاندارد) سازمان‌های استاندارد ملی هستند که در توسعه و ارتقای استانداردهای بین‌المللی برای فناوری، فرآیندهای آزمایش علمی، شرایط کاری، مسائل اجتماعی و موارد دیگر همکاری می‌کنند. ISO و اعضای آن سپس اسنادی را که جزئیات این استانداردها را توضیح می دهند،  به کمک تیم ارزیاب این استاندارد ها به بنگاهای اقتصادی و مراکز صنعتی می فروشند.در خصوص شرایط دریافت استاندارد مجمع عمومی ISO مرجع تصمیم گیری است و این سازمان متشکل از نمایندگان اعضا و رهبران منتخب به نام افسران اصلی است. دفتر مرکزی این سازمان در ژنو، سوئیس است، جایی که یک دبیرخانه مرکزی بر عملیات نظارت دارد.

از آنجایی که صدور گواهینامه به استانداردهای ISO مربوط می شود این در حالی که ISO استانداردها را توسعه می دهد و نهادهای صدور گواهینامه شخص ثالث مطابقت با آن استانداردها، را تأیید می کنند. از این رو گواهی صادر شده توسط نهادهای تایید شده سازمان جهانی استاندارد(کمیته ارزیابی انطباق بر استاندارد های مربوطه ) تضمین کننده این موضوع است که محصول یا سیستم الزامات استاندارد لازم را براورده کرده و موفق به دریافت گواهینامه مربوطه،  شده است . 

 

      لیست استاندارد های سیستم مدیریت