Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
ایزو ۲۵۶۰ -۹۷۰۵

ایزو ۲۵۶۰ (استاندارد مواد مصرفی در جوشکاری مانند الکترود، جوش، قوس الکتریکی)

ایزو ۲۵۶۰ دربردارنده ی ملزومات دسته بندی الکترودهای روپوش دار و فلز ته نشین شده در شرایط جوش خورده و همچنین در شرایط  عملیات حرارتی پس از جوشکاری برای جوش الکتریکی دستی فلز غیر فولاد و ریزدانه های فولادها با حداقل قدرت بازدهی تا۵۰۰  MPa و یا حداقل مقاومت کششی تا ۵۷۰ MPa می باشد.

ایزو۲۵۶۰ شامل مشخصاتی ترکیبی برای دسته بندی با استفاده از سیستمی مبنی بر استحکام تسلیم و متوسط انرژی ضربه ی ۴۷  J از فلز جوش خالص و یا با استفاده از سیستمی مبنی بر مقاومت کششی و متوسط  انرژی ضربه ی ۲۷  J از فلز جوش خالص می باشد.    

ایزو ۹۷۰۵ استاندارد آزمون آتش (اتاق تست با مقیاس کامل برای محصولات سطحی)

ایزو ۹۷۰۵ تعیین کننده ی شیوه ی تست ارزیابی عکس العمل محصولات سقف و دیواری ست که روی سطوح یک اتاق کوچک نصب شده اند و مستقیما در معرض یک منبع احتراق قرار دارند. این تست شامل یک سناریوی آتش سوزی ست که تحت شرایط هوادار و در گوشه ی یک اتاق خاص با یک در شروع میشود.

تستهایی که بر مبنای روشهای ذکر شده در این بخش از ایزو ۹۷۰۵ انجام میشوند داده هایی برای مراحل اولیه ی آتش (از اشتعال تا فلش اور) فراهم می آورند. این روش مقا.مت محصولات نسبت به آتش را ارزیابی نمیکند.

از این روش برای ارزیابی پوشش های کف استفاده نمیشود. این روش برای سیستم های ساختمانی و پنل ساندویچی و عایق حرارتی لوله و یا نماهایی که استاندادرهای ایزوی خاص خودشان را دارند  مناسب نیست.  

  الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ISO 3834الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ISO 3834

با توجه به اهمیت فعالیت‌های استاندارد در حوزه‌های مختلف صنعت در راستای ایجاد امکان مدیریت بخش‌های مختلف تولیدی در سازمان‌ها، سازمان بین‌المللی استاندارد بر آن شد تا استانداردهای صنفی را جهت تکمیل استانداردهای مدیریتی و به عنوان مکمل آن‌ها مورد بررسی، تدوين و تصويب قرار دهد. تهية شواهد كافي به منظور اثبات قابليت كنترل عوامل خطرزا در مواد غذايي براساس الزامات قانوني و همچنين الزامات مشتري از جمله مواردي است كه سازمان‌هاي دخيل در زنجيرة توليد، به آن نيازمندند. استاندارد بين‌المللي ISO 22000 با به كارگيري اصول HACCP و تركيب مؤثر آن با برنامه‌هاي پيش نيازي همچنين به كارگيري ساختار استاندارد ISO 9001، ضمن كنترل و كاهش تمام عوامل خطرزاي شناسايي شده به محدوده قابل قبول، باعث تحويل محصولي سالم به مصرف كننده نهايي و يا مرحلة بعدي از زنجيرة توليد مي‌گردد. الزامات اين استاندارد بر مبناي تركيبي از عوامل زير جهت دستيابي به سلامت مواد غذايي در زنجيرة توليد تا مصرف مي‌باشد:

 

فرآیند جوشکاری و مدیریت آن به عنوان یکی از مهمترین روش‌های تولید در صنایع مختلف قلمداد مي‌گردد. با تشکیل کمیته شماره 44 و زیر کمیته شماره 10 در سازمان بین‌المللی استانداردسازی استاندارد سری ایزو 3834 در شش قسمت تهیه گردید. فلسفه تدوین این استاندارد در واقع به ماهیت فرآیند جوشکاری به عنوان فرآيند ويژه، مرتبط می‌باشد.

 

در استاندارد الزامات تخصصی مدیریت فرآیند ویژه جوشکاری، از روش‌های بازنگری الزامات عمومی و فنی کارفرما تا معیارهای تایید صلاحیت پرسنل، نحوه تهیه و تدوین دستورالعمل‌های جوشکاری، تایید دستورالعمل‌ها، روش‌های تست و بازرسی مواد و محصول شامل تست‌های مخرب و غیر مخرب، مواد مصرفی جوش، انبارش مواد پایه، عملیات حرارتی، تشخیص محصول نامنطبق و اقدامات اصلاحی ناشی از آن، کالیبراسیون تجهیزات و ... را در برمي‌گیرد.

 

بخش‌های مختلف این استاندارد به قرار زیر می باشد: