Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
ISO 26000 (سیستم مدیریت امنیت اجتماعی)

ایزو ۲۶۰۰۰ یک راهنمای استاندارد داوطلبانه تدوین شده از سوی سازمان بین‌المللی استانداردها در خصوص مسؤلیت اجتماعی سازمان‌هاست. این استاندارد نه فقط کمپانی‌ها، بلکه انواع سازمان‌ها، صرف‌نظر از فعالیت، اندازه و موقعیت‌ آن‌ها، نیز، دولت‌ها، صرف نظر از مرحله توسعه‌ی کشور متبوع آن را مخاطب قرار می‌دهد.

این واقعیت که ایزو ۲۶۰۰۰ از طریق یک روند اجماع جهانی تدوین شده است، به این استاندارد یک عنایت چشمگیر و یک تاریخچه برجسته داده است. این استاندارد اغلب همراه با اعلامیه سه‌جانبه سازمان بین‌المللی کار، راهنماهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه رای بنگاه‌های فراملیتی، اصول راهنمای ملل متحد در خصوص کسب و کار و حقوق بشر، و میثاق جهانی ملل متحد به عنوان یکی از سند‌های اصلی بین‌المللی برای راهنمایی کسب و کار در خصوص مسؤلیت اجتماعی فهرست می‌شود.

کمپانی‌ها باید برای پاسخ به تقاضاهای بالقوه مصرف‌کنندگان، سازمان‌های غیردولتی یا مشتریان باایزو ۲۶۰۰۰ آشنا شوند.

نقاط قوت اصلی ایزو ۲۶۰۰۰ :

اجماع بین‌المللی گسترده در خصوص عناصر مسؤلیت اجتماعی را، که از اسناد بین‌المللی معتبر استخراج شده‌اند، بازتاب می‌دهد؛

به عبارت دقیق،‌به عنوان یک مبنای خوب برای مذاکرات فرا بخشی در مورد مسؤلیت اجتماعی خدمت می‌کند؛

برای شروع یک سفر مسؤلیت اجتماعی مسیر خوبی ارایه می‌دهد؛

شامل مبانی خوبی برای مشارکت در گفتگوی ذینفعان و دیگر مذاکرات بیرونی است؛

اجازه‌ استفاده آزاد را می‌دهد: استفاده کنندگان می‌توانند هر مقدار راهنما را که برای آگاه شدن نسبت به خط‌ مشی‌ها یا اقدامات مسؤلیت اجتماعی خودشان لازم دارند استخراج کنند.